Asset Publisher Asset Publisher

Zasady sprzedaży drewna

Nadleśnictwo Biłgoraj na podstawie zarządzenia nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 7 maja 2012 roku nr 20/2012 wprowadziło zasady obrotu i sprzedaży surowca drzewnego na terenie nadleśnictwa.

Zarządzenie nr 20/2012

Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj

z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zasad obrotu i sprzedaży surowca drzewnego na

terenie Nadleśnictwa Biłgoraj

(Znak. N-01-3/2012)

 

Na podstawie art. 35 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 póz. 59 z późniejszymi zmianami), § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Zarządzenia Nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2012 roku, Zarządzenia Nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sporządzania szacunków brakarskich, zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam:

1.    Zasady obrotu drewnem w Nadleśnictwie Biłgoraj stanowiące załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

2.    Druk wzoru - „Szkolenie osób wyrabiających drewno w samo wyrobie" jako załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3.

Z dniem 7 maja 2012 r. traci moc Zarządzenie Nr 16/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 16.07.201 Or. w sprawie wprowadzenia zasad obrotu i sprzedaży surowca drzewnego na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj (Zn. N-01-3/2010), Aneks Nr 1/2012 z dnia 30.03.2012r. (Znak: N-01-01/2012) do Zarządzenia nr 16/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 16.07.2010 r. i Aneks Nr 2/2012 z dnia 30.04.2012r. (Znak: N-01-02/2012) do Zarządzenia nr 16/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 16.07.2010 r.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj
 

resources-to-get